ANBI Beleidsplan

BELEIDSPLAN Stichting Rhedense Schaapskudde

1.  De werkzaamheden van de Stichting Rhedense Schaapskudde

Zorgen dat de kudde Veluwse heideschapen zo mogelijk daags onder leiding van de herder de heide begraast, de schapen goed worden verzorgd en het ras Veluwse heideschaap middels een verantwoord fokprogramma in stand wordt gehouden. Daarnaast stimuleren dat er diverse activiteiten plaatsvinden welke de betrokkenheid met de kudde plaatselijk en regionaal vergroot.

Structurele samenwerking met de terreineigenaar en eigenaar van de schaapskooi is ten principale uitgangspunt van de begrazing van heide en grasland en het gebruik van het grasland.

Met het werven en inzetten van vrijwilligers en het in stand houden en uitbreiden van een website wordt een plaatselijke, regionale en lamdelijke betrokkenheid nagestreefd, begrip gekweekt voor de instandhouding van schaapskuddes en begrip voor natuurbescherming.

Ten behoeve van de bekendheid van de kudde en haar doel wordt zo mogelijk regelmatig naar buiten getreden, met de donateurs gecommuniceerd, publiciteit gezocht en medewerking verleend bij externe evenementen. Tevens worden evenementen, als bijvoorbeeld Lammetjesdag, georganiseerd.

2.  De manier van geldwerving

Voor de verwerving van geldmiddelen zullen naast donaties, giften, legaten en subsidies, bedrijven en of instellingen worden benaderd voor sponsoring. Voor de activiteiten die de stichting uitvoert als bijvoorbeeld demonstraties en trektochten, wordt waar mogelijk een bijdrage gevraagd van de deelnemers en / of bezoekers, die kostendekkend is. De producten van de kudde worden marktconform afgezet.

3.  Het beheer van het vermogen

Het beheer van het vermogen van de Rhedense Schaapskudde zal op een wijze geschieden die geen risico met zich meebrengt voor de instandhouding van het vermogen. Met name zal er niet worden belegd in aandelen en of andere risicodragende beleggingen.

4.  De besteding van het vermogen

De gelden worden op een controleerbare wijze besteed aan de instandhouding en dagelijks beheer van de kudde waarbij de loonkosten van de herders de belangrijkste uitgaven zijn. De jaarrekening wordt opgemaakt door een accountantskantoor, waarbij een samenstellingsverklaring wordt afgegeven.