ANBI Rhedense Schaapskudde

Gegevens Stichting Rhedense Schaapskudde ten behoeve van ANBI

Naam              Stichting Rhedense Schaapskudde
Statutaire zetel    Rheden
Oprichtingsdatum    10 oktober 1963
Inschrijvingsnummer KvK    41047265
Fiscaal nummer 0028.48.053
 
Contactgegevens Post Postbus 14, 6990 AA  Rheden
  E-mail info@schaapskudde.nl
  Telefoon 026-4953798 (schaapskooi)
  Website www.schaapskudde.nl
 
Bestuurssamenstelling dhr. H.B.R. van den Akker voorzitter
  mevr. A. Meijrink secretaris
  dhr. M. Rohaan penningmeester
  dhr. R. Broeks PR/communicatie
  dhr. R.C. de Kruijff ICT/webmaster
 
Beleidsplan Klik hier voor het Beleidsplan

 

Beloningsbeleid  De bestuursleden ontvangen geen beloning of vergoeding.
  De beloning van de bij de stichting in dienst zijnde medewerkers vindt plaats conform de daarvoor opgestelde richtlijnen CAO Dierhouderij.
 
Doelstelling De stichting heeft tot doel …
a) de vorming en instandhouding van een kudde Veluwse heideschapen, die onder leiding van een herder worden geweid op  de heidevelden, gelegen in de gemeentes Rheden en Rozendaal en die, voorzover ze niet op de heide verblijven, worden ondergebracht in een schaapskooi met aangrenzende weiden.
b) het verrichten van alle werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
c) het uitkeringsbeleid van de stichting dient zodanig te zijn dat de stichting kan worden aangemerkt als een instelling bedoeld in art. 32 lid 1 sub 3 van de Successiewet 1956 juncto art. 6.33 sub b van de Wet inkomstenbelasting 2001.

 

Verslag van gerealiseerde activiteiten 2014 
Plaatselijk
1. Het instandhouden van het ras Veluws heideschaap De St. Rhedense Schaapskudde is aangesloten bij St. Zeldzame huisdieren
    middels een Fokprogramma
    In overleg met Verg. Natuurmonumenten wordt een begrazingsplan opgesteld en een bijdrage geleverd aan
het natuur- en cultureel/historisch beheer van het Nationaal Park Veluwezoom
2. Lammetjesdag zondag 30 maart 2014 Doelgroep bewoners en gasten (geschat aantal bezoekers ca. 3.400)
Plaats: bij de schaapskooi (tevens opname voor het Jeugdjournaal)
3. Schaapscheerdersfeest 21 juni 2014 Doelgroep bewoners en gasten (geschat aantal bezoekers ca. 25.000)
Plaats: Centrum van dorp Rheden
4. Voorlichtingsactiviteiten aan scholen Doelgroep kinderen en ouders van scholen en clubs in Rheden en omgeving
    en clubs Aantal scholen / clubs: 21
Plaats: bij de schaapskooi
5. Ontvangen bezoekers bij de schaapskooi Doelgroep bewoners en gasten
6. Voorlichtingsactiviteiten bezoekers Doelgroep gasten Nationaal Park en bezoekerscentrum Veluwezoom
NB. de schaapskooi maakt deel uit van wandel- en fietsroutes / voor kinderen
zijn een aantal speurtochten (zoeken naar “Brammetje het lammetje”) opgezet.
Regionaal en/of landelijk
1. Activiteit Dagje met de herder mee Dag of dagdeel met de herder de hei op. 17 maal georganiseerd, 64 deelnemers
2. Meerdaagse trektocht Er werden in 2014 geen drie-daagse trektochten georganiseerd
3. Aanbieding eerste lam ter adoptie door BN Op woensdag 12 februari werd het eerst geboren lam geadopteerd door
tv-presentator Frits Sissing (o.a. bekend van Opsporing verzocht en Meastro)
4. Adoptie (financieel) bij de schaapskooi 495 maal adoptie
Financiële verantwoording (bedragen in Euro) 2014 (conform accountantsrapport kantoor Flynth, Arnhem)
WINST en VERLIES rekening 2014
BATEN LASTEN
Opbrengst schapenhouderij 4.790 Dir. lasten Voer, grasland, gezondheid, honden, etc.     19.359
Subsidies    34.153 Lonen en salarissen       37.702
Giften         356 Sociale lasten    13.984
Donaties en adopties    26.372 Afschrijvingen Materiële activa      5.784
Opbrensten activiteiten (lammetjesdag, Overige bedrijfskosten Kosten contacten donateurs      1.756
schaapscheerdersfeest, dag- en trektochten)      3.568 Kosten energie en onderhoud gebouwen      2.696
Legaten en nalatenschappen    12.714 Administratiekosten, accountantskosten,
Rentebaten     1.532 reiskosten, kosten assurantie, overige
Resultaat (negatief)    13.695 personeelskosten    15.899
. ——— . ———
TOTAAL  97.180 TOTAAL 97.180
 BALANS .
 Activa   Inventaris  36.329 Vermogen Kapitaal  219.504
               Voorraden     3.660
               Vorderingen   20.000 Kortlopende schulden Leveranciers         1.301
               Overlopende posten     1.658 Belastingen / Soc. lasten       1.763
               Liquide middelen  172.846 Overlopende posten 11.925
. ——— .  ———
TOTAAL  234.493 TOTAAL  234.493